سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مزایده شماره 1001001076000003- فروش مصالح مازاد رودخانه‌ای به حجم 13700 مترمکعب و ساماندهی رودخانه گرکرود (سرشاخه کیارود) روستای جمشیدآباد املش مزایده یك مرحله‌ای
2 مزایده شماره 1001001076000001- فروش مصالح مازاد رودخانه‌ای به حجم 32800 مترمکعب و ساماندهی رودخانه خشک‌رود رضامحله سارسر رودسر مزایده یك مرحله‌ای
3 مناقصه 2001001076000023- احداث سردهنه لاسک جوب شهرستان شفت مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه 2001001076000016- احداث سردهنه گوراب پس و راسته کنار شهرستان فومن مناقصه یك مرحله‌ای
5 مناقصه 2001001076000018- تکمیل سردهنه کپورچال شهرستان انزلی مناقصه یك مرحله‌ای
6 مناقصه 2001001076000020- ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان ماسال مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه 2001001076000022- دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ها در شهرستان رودسر
8 مناقصه 2001001076000021- ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان تالش مناقصه یك مرحله‌ای
9 مناقصه 2001001076000019- ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و انهار و تجهیز تأسیسات به منظور آب زراعی در آستانه
10 مناقصه 2001001076000037- احداث سردهنه بتنی اتاقور لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 15 » صفحه: