سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مناقصه 2001001076000037- احداث سردهنه بتنی اتاقور لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای
2 آگهی تجدید مزایده (حراج)شماره ۳۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۴ حراج
3 آگهی تجدید مزایده (حراج) شماره ۳۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۳ حراج
4 آگهی تجدید مزایده ) حراج( شماره ۳۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰ حراج
5 مزایده شماره 1001001076000011- فروش مصالح مازاد رودخانه ای به حجم 54300 مترمکعب و ساماندهی و احداث پوشش سنگچین سواحل رودخانه شلمانرود در محدوده روستای مزایده یك مرحله‌ای
6 تجدید مزایده شماره 1001001076000012- فروش مصالح مازاد رودخانه‌ای به حجم 22300 مترمکعب و ساماندهی رودخانه مرسه‌رود عسکرآباد رودسر
7 فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای -تأمین اقلام و تجهیزات آبرسانی مورد نیاز فصل آبیاری مناقصه یك مرحله‌ای
8 آگهی مزایده ( حراج) شماره 3001001076000015(حراج یک دوره کشت یک قطعه زمین شالیکاری به مساحت 3 هکتار در بستر رودخانه سفیدرود) مزایده یك مرحله‌ای
9 خرید یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 22MVA,145/10.6KV نیروگاه برقابی سد سفیدرود مناقصه دو مرحله‌ای
10 آگهی فراخوان مناقصه تامین خدمات مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: