سـامانه شفافــ‌سازی

مطالعات مرحله اول سد مخزنی خرمنگاه

تامین نیاز شهری، صنعتی، آبیاری و حقابه زیست محیطی


  تاریخ شروع
1380/04/31
  تاریخ پایان
1391/12/29
  اعتبار کل پروژه
368,762,932,732 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)

سدمخزنی خرمنگاه باحجم مخزن 3/6 میلیون مترمکعب، به طورمتوسط 3/10 میلیون مترمکعب در ‏سال ازجریان ورودی به مخزن راتنظیم می‌نماید.‏سد مخزنی خرمنگاه از نوع خاکی با هسته GC به ارتفاع 5/53 متر بالاتر از بستر رودخانه ، طول تاج سد 415  مترو  حجم کل خاکریزی بدنه سد 98/1 میلیون مترمکعب است سیستم تخلیه اضطراری سیلاب به صورت سرریز ریزشی آزاد در تکیه گاه جناح راست به طول تاج 10 متر طراحی شده است  طول حوضچه آرامش 24متر و عرض حوضچه آرامش 10 متر می‌‌باشد. سیستم انحراف به صورت مجرای دو تونلی با مقطع نعل اسبی به قطر 5/2 متر و به طول های 310 و 320 متر در تکیه گاه جناح راست ساختگاه جانمایی و طراحی گردیده است.

به ازای نرخ بهره هفت درصد،B/C آب شرب و صنعت 57/1 و  B/Cآب آبیاری 2/2 می باشد. همچنین سودسالانه (B-C) طرح برای آب شرب وصنعت به مقدار 7154 میلیون ریال و برای آب آبیاری 11198 میلیون ریال برآورد شده است. قیمت هر متر مکعب آب با نرخ بهره 7 درصد در پای سد 1167ریال خواهد بود. قیمت هر متر مکعب آب شرب و صنعت و آب آبیاری تصفیه نشده در محل مصرف با نرخ بهره 7 درصد به ترتیب 1909 ریال و 1411 ریال می باشد.

  تاریخ ثبت : 1394/03/23
 tahmasbi
 995