سـامانه شفافــ‌سازی

مطالعات مرحله اول سد مخزنی خرمنگاه

تامین نیاز شهری، صنعتی، آبیاری و حقابه زیست محیطی

شروع نشده
 
در حال اجرا
 
پایان یافته
 
 

مطالعات مرحله اول

  تاریخ شروع : 1380/04/31
  تاریخ پایان : 1391/12/29