سـامانه شفافــ‌سازی

مطالعات مرحله اول سد مخزنی خالصان

تامین آب شرب، کشاورزی،صنعت و حقابه زیست محیطی


  تاریخ شروع
1380/04/22
  تاریخ پایان
1388/03/31
  اعتبار کل پروژه
620,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

مساحت حوضه آبریز سد مخزنی خالصان حدود 182 کیلومتر مربع و متوسط درازمدت آبدهی سالانه رودخانه ماسوله در بازه زمانی 1336-1335 تا 1388-1387در محل این ساختگاه 131 میلیون مترمکعب در سال می باشد. ایستگاه آب سنجی کمادول در دو کیلومتری پایین دست ساختگاه سد با سابقه اندازه گیری بیش از 50 سال قرار دارد. مساحت حوضه آبریز این ایستگاه آبسنجی 210 کیلومتر مربع و متوسط درازمدت آبدهی سالانه رودخانه ماسوله در محل این ایستگاه حدود 149میلیون مترمکعب است.

حجم دریاچه سد 3/11 میلیون مترمکعب و مساحت دریاچه سد در تراز عادی بهره برداری از مخزن 4/42 هکتار است. متوسط درازمدت سالانه جریان تنظیم یافته از این سد 5/48 میلیون مترمکعب و متوسط درازمدت سالانه حجم سرریزی از سد 4/82 میلیون مترمکعب در سال خواهد بود. در شرایط احداث سد، 7/14میلیون مترمکعب در سال از حقابه زیست محیطی رودخانه از حوضه میانی و مقدار 2/9 میلیون مترمکعب در سال از حقابه زیست محیطی رودخانه ماسوله از جریان تنظیم یافته مخزن سد خالصان تامین می گردد. سد مخزنی خالصان به ارتفاع 73 متر از بستر رودخانه و از نوع سنگریزه ای با هسته GC می باشد.  طول تاج سد 314 متر و حجم کل خاکریزی بدنه سد 85/1 میلیون مترمکعب است. سیستم تخلیه اضطراری سیلاب به صورت سرریز ریزشی آزاد در تکیه گاه جناح راست به طول تاج 26 متر طراحی شده است  طول حوضچه آرامش 30 متر و عرض حوضچه آرامش 26 متر می‌‌باشد. سیستم انحراف به صورت مجرای دو تونلی با مقطع نعل اسبی به قطر 5/2 متر و به طول های 325 و 315 متر در تکیه گاه جناح راست ساختگاه جانمایی و طراحی گردیده است. با توجه به احداث سد و مخزن، قسمتی از جاده آسفالته موجود به شهر ماسوله که درمحدوده دریاچه سد قرار خواهد گرفت نیاز به طرح جایگزین خواهد داشت، طول جاده دسترسی جایگزین 3/3 کیلومتر است که در توپوگرافی جناح چپ رودخانه طراحی شده است.

کل خطوط لوله آبرسان آبیاری 5/16کیلومتر و مجموع طول انهار اصلی آبیاری که مورد  بهسازی و مرمت قرار خواهند گرفت 25 کیلومتر و طول کل خط لوله انتقال آب شرب و صنعت تا نقطه تحویل به شبکه انتقال شهری 9 کیلومتر و به قطر 700 میلیمتر و از جنس فایبرگلاس می باشد. خطوط لوله آبرسان آبیاری از جنس لوله های فایبرگلاس و در مجموع به طول 5/16 کیلومتر، شامل موارد زیر می باشد؛

  1. دو رشته خط لوله به قطر 900 میلیمتر و به طول 72/2 کیلومتر برای انتقال آب از خروجی سد به آبگیر اصلی .
  2. خط لوله به قطر 900 میلیمتر و به طول 68/0 کیلومتر برای انتقال آب از  آبگیر اصلی به ابتدای انهار اصلی .
  3. خط لوله به قطر 500 میلیمتر و به طول 1/7 کیلومتر برای آبرسانی از ( بالادست ) انهار اصلی به مزارع آبیاری تحت فشار اراضی چایکاری و اراضی شالیزاری واقع در جناح چپ رودخانه ماسوله .
  4.  خط لوله آبرسان به قطر 600 میلیمتر و به طول 6 کیلومتر برای آبرسانی به محل اراضی شالیزاری و چایکاری واقع در جناح راست رودخانه ماسوله .

با نرخ بهره هفت درصد قیمت هر مترمکعب آبدر پای سد 743 ریال ، قیمت تامین و انتقال هر مترمکعب آب شرب و صنعت (تصفیه نشده) 864 ریال و قیمت تامین و انتقال هر مترمکعب آب آبیاری (در پای مزرعه) 1547ریال می باشد . بر اساس تحلیل های اقتصادی انجام شده نرخ بازگشت سرمایه برای شرب ، 5/12درصد ، صنعت 2/12 درصد و آبیاری 9/10 درصد و نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری طرح 5/11 درصد در یک دوره بررسی 50 ساله است . به ازای نرخ بهره هفت درصد، نسبت فایده به هزینه برای کل طرح حدود 6/1و مقدار فایده سالانه طرح 3/78 میلیارد ریال و ارزش سالانه کل هزینه های طرح 6/49 میلیارد ریال و سود سالانه کل طرح 7/28 میلیارد ریال می باشد . به ازای نرخ بهره هفت درصد ، نسبت فایده به هزینه برای آب شرب (تصفیه نشده) 79/1 ، برای آب صنعت(تصفیه نشده)74/1 و برای آب آبیاری 47/1 می باشد . شاخص های اقتصادی برای آب شرب و صنعت برای نقطه تحویل در فاصله 9 کیلومتری پایین دست ساختگاه سد (ابتدای شبکه انتقال و توزیع ) است .

  تاریخ ثبت : 1394/03/31
 tahmasbi
 5800