سـامانه شفافــ‌سازی

احداث ساختمان سد مخزنی شفارود

1- تامین آب شرب شهرستان های رضوانشهرو پره سر به میزان 5/7 میلیون متر مکعب در سال 2- تامین آب کشاورزی قریب 10830 هکتار از اراضی منطقه طرح ( 6900 هکتار اراضی بهبود و 3930 هکتار اراضی توسعه) به میزان 98 میلیون متر مکعب درسال 3- تامین آب صنعتی ( صنایع چوکا ) به میزان 12 میلیون متر مکعب در سال 4- تولید انرژی برق آبی ( دو واحد نیروگاهی هرکدام به توان 8/3 مگاوات ساعت ) 5- کنترل سیلاب های فصلی 6- توسعه آبزی پروری


  تاریخ شروع
1393/01/08
  تاریخ پایان
1397/01/08
  اعتبار کل پروژه
7,028,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 40%)
 
  تاریخ ثبت : 1394/03/31
 tahmasbi
 10360