سـامانه شفافــ‌سازی

سردهنه سازی و دریچه گذاری در پارودبار رودبار

سردهنه سازی و دریچه گذاری در پارودبار رودبار


  تاریخ شروع
1401/04/11
  تاریخ پایان
1401/07/11
  اعتبار کل پروژه
14,078,265,757 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

سردهنه سازی و دریچه گذاری در پارودبار رودبار

شماره رهگیری: 021SD5B00700277

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 12