سـامانه شفافــ‌سازی

سد لاستیکی فخرآباد

احداث حداکثری ازروان آبهای سطحی درانتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شوردریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاددریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.


  تاریخ شروع
1394/02/01
  تاریخ پایان
1395/02/01
  اعتبار کل پروژه
34,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 53%)
 

       در فصول زراعی با توجه به کم شدن آبدهی رودخانه اوشمک و پایین افتادن رقوم آب و آب دریای خزر با رقوم تقریبا ثابت به مقدار26.5 - متر از سطح دریا در جهت عکس جریان رودخانه به سمت بالادست رودخانه برمیگردد و در اثر تداخل آب رودخانه آن را شور می کند. با احداث بند انحرافی لاستیکی فخر آباد ضمن جلوگیری از پدیده مزبور با ایجاد مخزن 450000 مترمکعب علاوه بر احیای جریان بهنگام رودخانه  موجب تنظیم آبدهی و بهبود 700  هکتار اراضی شالیزاری می گردد.

  تاریخ ثبت : 1394/04/06
 tahmasbi
 6790